“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 143 –బ్రాహ్మణ్యమెందుకుండాలి? – ఏలూరిపాటి

బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ చెడిపోతోందా? బ్రాహ్మణ్యం అంటే ఒక కులమా? క్షత్రియుడు, బ్రాహ్మణుడు ఎన్నివరాలు కోరవచ్చు? క్షత్రియ కాంత, వైశ్య కాంత ఎన్ని వరాలు కోరుకోవచ్చు? బ్రాహ్మణకాంత ఎన్ని వరాలు కోరుకోవచ్చు? ద్రౌపదికి ధృతరాష్ట్రుడు వరాలివ్వడం ఎవరికి కోపం తెప్పించింది?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach143.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట అంతర్జాలంలో అధిక ప్రశంసలు అందుకున్న వీటిని మీరు చదివారా? పుష్కరాలు- కొన్ని పాఠాలు : ఏలూరిపాటి పుష్కర గోదావరిలో … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 143 –బ్రాహ్మణ్యమెందుకుండాలి? – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 142 –ద్రౌపదికి ధృతరాష్ట్రుడి వరాలు – ఏలూరిపాటి

‘చచ్చిపోయావురా దుర్యోధనా‘ని ధృతరాష్ట్రుడన్నాడా? ధృతరాష్ట్రుడు ద్రౌపదికి వరాలిచ్చాడా? ధర్మరాజు బానిస కాకూడదని వరం ద్రౌపది కోరినదా? ఈ వరం ఎందుకు కోరింది? రెండో వరం కూడా ఇస్తానని ధృతరాష్ట్రుడన్నాడా?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach142.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట అంతర్జాలంలో అధిక ప్రశంసలు అందుకున్న వీటిని మీరు చదివారా? పుష్కరాలు- కొన్ని పాఠాలు : ఏలూరిపాటి పుష్కర గోదావరిలో మట్టి, రాళ్లు వేయకండి !!!- ఏలూరిపాటి పెదముత్తీవిలో అభిషేకాలు – ఏలూరిపాటి … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 142 –ద్రౌపదికి ధృతరాష్ట్రుడి వరాలు – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి