“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 129 –ఏది నిజం?- ఏలూరిపాటి

దేన్ని రక్షించుకుంటే శాంతి కలుగుతుంది? ఆలస్యం చేయడం వల్ల ఉపయోగాలున్నాయా? వస్త్రాపహరణ సమయంలో ద్రౌపది నెలసరిలో ఉందా? ఈ సంగతి ధర్మరాజుకు తెలుసా?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach129.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా?   03- నవవిధరామరూపాలు 04- పెళ్లినడకలతో కదలిన రాముడు  05- కల్యాణ మండప ప్రవేశం 06- తిరువారాధనం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 129 –ఏది నిజం?- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 128 –నన్నోడితన్నోడెనా….?- ఏలూరిపాటి

ద్రౌపదిని రాజసభకు రమ్మని ప్రాతికామి రాయబారం చేశాడా? ప్రాతికామిని కడగిపారేసిన ద్రౌపది? ద్రౌపది ఏ ఏ ప్రశ్నలు వేసిందా? ద్రౌపది ప్రశ్నలు విన్న ధర్మరాజు ఏం జవాబు చెప్పాడు? దుర్యోధనుడు ఏమన్నాడు?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach128.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా?   03- నవవిధరామరూపాలు 04- పెళ్లినడకలతో కదలిన రాముడు  … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 128 –నన్నోడితన్నోడెనా….?- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి