“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 186– దమయంతి స్వయంవరం- ఏలూరిపాటి

అజ్ఞాతం నుంచీ నలుడిని బయటకు తీసుకురావడానికి తల్లితో కలసి దమయంతి ఏ పథకం వేసింది? దమయంతి స్వయంవరాహ్వానం కేవలం ఋతుపర్ణుడికి మాత్రమే వెళ్లిందా? నలుడు రథానికి ఏ రకమైన గుర్రాలను కట్టాడు? వాటిని చూసి ఋతుపర్ణుడికి ఆనందం కలిగిందా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach186.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/186.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 186– దమయంతి స్వయంవరం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 185– అతడు నలుడేనా?- ఏలూరిపాటి

పుట్టింటికి చేరిన దమయంతి ఏం చేసింది? నలుని వెతుకుతున్నవారితో దమయంతి ఏం చెప్పింది? నలుడిని ఎవరైనా కనుగొన్నారా? నలుడు వారితో ఏమన్నాడు? అజ్ఞాతంలో ఉన్న నలుడిని బయటకు తీసుకు రావడానికి దమయంతి ఏం చేసింది? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach185.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/185.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 185– అతడు నలుడేనా?- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి