“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 219–అష్టావక్రుని కథ -2- ఏలూరిపాటి

జనకుని యాగానికి అష్టావక్రుడు ఎందుకు వెళ్లాడు? ఎవరు ఎవరికి దారి ఇవ్వాలి? అష్టావక్రుని ఎవరు అడ్డగించారు? సముద్రం లోతు ఎవరికి తెలుసు? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach219.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/219.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న ఈ బృందం ఏర్పడింది. … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 219–అష్టావక్రుని కథ -2- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 218–అష్టావక్రుని కథ -1- ఏలూరిపాటి

విద్యావిధానాన్ని విమర్శించినందువల్ల వస్తున్న నష్టం ఏమిటి? అష్టావక్రునికి ఎవరు శాపం ఇచ్చారు? కహోడుడిని గంగలో ఎవరు ముంచారు? అష్టావక్రునికి తన తండ్రికి జరిగిన అవమానం గురించి తెలియదా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach218.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/218.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 218–అష్టావక్రుని కథ -1- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి