“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 051 –ద్రౌపది వివాహరహస్యం – ఏలూరిపాటి

గత భాగం తరువాయి-- ఒక యజ్ఞం దగ్గర యముడు శామిత్ర విధిని నిర్వర్తిస్తుండడంతో మనుషులు మరణంలేని వారు అయిపోయి అమరులయ్యారు. దీనితో అమరులైన దేవతలు బ్రహ్మదేవునితో మొరపెట్టుకోవడానికి వెళ్లారు. ఆ తరువాత ఏంజరిగిందో ...  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach051.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 002- కృపాచార్యజన్మవృత్తాంతం- … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 051 –ద్రౌపది వివాహరహస్యం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 050 – వ్యాసుని సమాధానాలు – ఏలూరిపాటి

ఏడుగురు భర్తలు ఎవరైనా పొందారా? పదిమంది భర్తలు ఎవరికైనా ఉన్నారా? తమ్ముడి భార్య కుమార్తెతో సమానం కదా? పెద్దవాడు ఎలా పెళ్లాడతాడు? అన్న భార్య మాతృసమానురాలు కదా చిన్న వాడు ఎలా పెళ్లాడతాడు? పలు ప్రశ్నలకు వ్యాస భగవానుని సమాధానాలు.  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach050.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 050 – వ్యాసుని సమాధానాలు – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి