“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 112 – క్షత్రియనాశనం తప్పదా ? – ఏలూరిపాటి

శిశుపాలుడిని శ్రీకృష్ణుడు వధించినప్పుడు ఉత్పాతములు ఎందుకు కలిగాయి? శకునములు ఆపద జనకములా లేక సూచకములా ? మహాత్ములు, వాక్శుద్ధిగలవారు చెప్పిందే వినాలా లేక తరచితరచి ఒకే విషయం అడగవచ్చునా? సమస్త క్షత్రియ నాశనానికి ఎవరు కారణం అవుతారని వ్యాసుడు చెప్పాడు? వ్యాసుడు జరగబోయేది ముందుగా చెప్పిన తరువాత అర్జునుడు ఏమన్నాడు?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach112.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-  … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 112 – క్షత్రియనాశనం తప్పదా ? – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 111 – ఉత్పాతాలు ఎన్నిరకాలు?- ఏలూరిపాటి

ద్వారకకు వెళుతున్న శ్రీకృష్ణుడు ఏమని ధర్మరాజును హెచ్చరించాడు? దుర్యోధనుడు మయసభలో విడిదిచేశాడా? వ్యాసుడు ధర్మరాజును ఏమని ప్రశంసించాడు? ఉత్పాతములు ఏన్ని రకాలు?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach111.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా?   03- నవవిధరామరూపాలు 04- పెళ్లినడకలతో కదలిన రాముడు  05- కల్యాణ మండప ప్రవేశం 06- తిరువారాధనం 07- … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 111 – ఉత్పాతాలు ఎన్నిరకాలు?- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి