“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 201–కాలకేయసంహారం- ఏలూరిపాటి

పరశురాముడు తేజస్సును ఎలా కోల్పోయాడు? తిరిగి తేజస్సు ఎలా పొందాడు? కాలకేయాదులు సముద్రంలో ప్రవేశించారా? కాలకేయులు మహర్షులను ఎందుకు చంపేవారు? ఎవరెవరిని చంపారు? సముద్రోదకాన్ని ఆగస్త్యుడు త్రాగివేశాడా? వింధ్యపర్వతగర్వాన్ని అగస్త్యుడు అణిచాడా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach201.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/201.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 201–కాలకేయసంహారం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 200–అగస్త్యసంతతి- ఏలూరిపాటి

చిన్నపిల్లల బొజ్జ నిమురుతూ వాతాపి జీర్ణం అని ఎందుకు అంటారు? ఇల్వలుడు ఎంత ధనం అగస్త్యుడికి ఇచ్చాడు? లోపాముద్రను మళ్లీ అగస్త్యుడు పరీక్షించాడా? లోపాముద్రకు పుట్టిన కుమారుడు ఎవడు? తేజస్వి ఎవరు? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach200.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/200.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 200–అగస్త్యసంతతి- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి