“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 214–మాంధాత పుట్టుక- ఏలూరిపాటి

మాంధాత ఎలా పుట్టాడు? మాంధాస్యతి అంటే ఏమిటి? మాంధాత అమృతం త్రాగి పెరిగాడా? అతని పొడుగు ఎంత? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach214.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/214.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న ఈ బృందం ఏర్పడింది. ఈ తేదీన శ్రావణ … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 214–మాంధాత పుట్టుక- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 213–అశ్వినుల సోమపానం- ఏలూరిపాటి

ఇంద్రుడిని చంపడానికి మదుడిని చ్యవనుడు సృష్టించాడా? సోమపానాన్ని అశ్వినీ దేవతలకు ఇవ్వడానికి ఇంద్రుడు ఏవిధంగా అంగీకరించాడు? మదుడిని చ్యవనుడు ఏం చేశాడు? సప్తవ్యసనాలలో ఏవి అత్యంతప్రమాదకరమైనవి? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach213.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/213.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 213–అశ్వినుల సోమపానం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి