గోదావరి హారతిపై విమర్శలు -ఏలూరిపాటి*

గోదావరి నిత్య హారతి సేవా కార్యక్రమాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించకపోతే, ఇది నిప్పుతో ఆడే జిమ్నాస్టిక్స్ విన్యాసంగా మారపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఏ విధంగా విమర్శల పాలు అవుతోందో మీరే గమనించండి. గంగా నదికి ఇస్తున్న హారతిని చూసి మొదలుపెట్టాము అని నిర్వాహకులు చెప్పారు కనుక గోదావరి నిత్యహారతికి కాపీ దోషాలు అంతగా వర్తించవు. కానీ సరైన పద్ధతిలో హారతి సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించకపోతే ఇది నిప్పుతో ఆడే జిమ్నాస్టిక్స్ విన్యాసంగా మారపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఏ విధంగా … గోదావరి హారతిపై విమర్శలు -ఏలూరిపాటి*ని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

గోదావరి హారతిపై విమర్శలు -ఏలూరిపాటి

గోదావరి నిత్య హారతి సేవా కార్యక్రమాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించకపోతే, ఇది నిప్పుతో ఆడే జిమ్నాస్టిక్స్ విన్యాసంగా మారపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఏ విధంగా విమర్శల పాలు అవుతోందో మీరే గమనించండి. గంగా నదికి ఇస్తున్న హారతిని చూసి మొదలుపెట్టాము అని నిర్వాహకులు చెప్పారు కనుక గోదావరి నిత్యహారతికి కాపీ దోషాలు అంతగా వర్తించవు. కానీ సరైన పద్ధతిలో హారతి సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించకపోతే ఇది నిప్పుతో ఆడే జిమ్నాస్టిక్స్ విన్యాసంగా మారపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఏ విధంగా … గోదావరి హారతిపై విమర్శలు -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి