“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 221–అష్టావక్రుని కథ -4- ఏలూరిపాటి

విద్యాభ్యాసం ఎప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతుంది? నెత్తినెరిసిన వాళ్లంతా పెద్దవాళ్లేనా? మహర్షులు ఎవరిని గొప్పవారు అని అంటారు? అష్టావక్రుడు అద్వైతాన్ని ప్రతిపాదించాడా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach221.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/221.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న ఈ బృందం ఏర్పడింది. ఈ … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 221–అష్టావక్రుని కథ -4- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 220–అష్టావక్రుని కథ -3- ఏలూరిపాటి

జ్ఞానశాస్త్రం అంటే ఏమిటి? ఉపనిషత్తులు అంటే ఏమిటి? వ్యాకరణాదులు ఎందుకు ఉన్నాయి? ఏ విద్య అసలైన విద్య? శాస్త్రాల నుంచీ ఎటువంటి ప్రజ్ఞ సాధించాలి? పాండిత్యానికీ కాలానికీ ఏమిటి సంబంధం? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach220.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/220.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 220–అష్టావక్రుని కథ -3- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి