గోదారిలో షాంపూ విషం కలపకండి!!! -ఏలూరిపాటి

పర్యావరణ ప్రేమికులకు పిలుపు!!! షాంపూ తయారీలో వ్యాపార సంస్థలు కేన్సర్ కారక విషాలు వాడుతున్నారు. ఈ విషయాన్నికేన్సర్ కారణంగా రొమ్ములు తీసివేసిన 40 మంది మహిళల రోగగ్రస్త భాగాలు పరీక్షించి  వైద్యులు నిర్ధారించారు. కేన్సర్ వచ్చిన వీరందరి రొమ్ము భాగాల్లోనూ పెరాబెన్స్ విషాలున్నాయని తేలింది. డైధెనోలమైన్, కోకామైడ్, లారామైడ్ వంటి వాటిని కొద్ది పరిమాణాల్లో వాడినా కంటికీ, చర్మానికీ హాని కలుగుతుంది. వీటిని పదేపదే వాడడం వలన కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇప్పటికే పరిశోధనలు రుజువు చేశాయి. … గోదారిలో షాంపూ విషం కలపకండి!!! -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

గోదారిలో షాంపూ విషం కలపకండి!!! -ఏలూరిపాటి

పర్యావరణ ప్రేమికులకు పిలుపు!!! షాంపూ తయారీలో వ్యాపార సంస్థలు కేన్సర్ కారక విషాలు వాడుతున్నారు. ఈ విషయాన్నికేన్సర్ కారణంగా రొమ్ములు తీసివేసిన 40 మంది మహిళల రోగగ్రస్త భాగాలు పరీక్షించి  వైద్యులు నిర్ధారించారు. కేన్సర్ వచ్చిన వీరందరి రొమ్ము భాగాల్లోనూ పెరాబెన్స్ విషాలున్నాయని తేలింది. డైధెనోలమైన్, కోకామైడ్, లారామైడ్ వంటి వాటిని కొద్ది పరిమాణాల్లో వాడినా కంటికీ, చర్మానికీ హాని కలుగుతుంది. వీటిని పదేపదే వాడడం వలన కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇప్పటికే పరిశోధనలు రుజువు చేశాయి. … గోదారిలో షాంపూ విషం కలపకండి!!! -ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి