“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 217–అష్టావక్రవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటి

భూమి మీద నుంచీ స్వర్గంలో ఉన్న అర్జునుడిని ధర్మరాజు చూశాడా? శిబి చక్రవర్తి దేహత్యాగం చేసిన ప్రదేశాన్ని ధర్మరాజు సందర్శించాడా? శిబి చక్రవర్తిని ఏ దేవతలు పరీక్షించారు? పుణ్యాత్ములైనవారి పేర్లు ఎందుకు స్మరించాలి? శ్వేతకేతు ఆశ్రమ విశేషం ఏమిటి? అష్టావక్రవృత్తాంతం ఎందుకని ముఖ్యమైనది? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach217.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/217.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 217–అష్టావక్రవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 216–సోమక వృత్తాంతం- ఏలూరిపాటి

సోమకుని కుమారుని పేరేమిటి? కుమారుని బలిస్తే వంశం నిలిచిందా? యజ్ఞానికి ఆథ్వర్యం వహిస్తే నరకశిక్షపడిందా? ఆథ్వర్యునికి పడిన శిక్షచూసి సోమక మహారాజు ఏంచేశాడు? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach216.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/216.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న ఈ బృందం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 216–సోమక వృత్తాంతం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి