“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 199–వాతాపి సంహారం- ఏలూరిపాటి

అగస్త్యమహర్షిని లోపాముద్ర వివాహం చేసుకుంటానని అన్నదా? కాపురం ఎక్కడ పెట్టారు? అగస్త్య మహర్షిని లోపాముద్ర ఏం కోరింది? వాతాపిని సంహరించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach199.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/199.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న ఈ … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 199–వాతాపి సంహారం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 198–అగస్త్యవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటి

అధర్మం వల్ల మనిషి తొందరగా వృద్ధిలోకి వస్తాడా? అగస్త్యుడు వివాహం చేసుకోవాలని ఎవరు కోరారు? లోపాముద్రకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది? లోపాముద్రను అగస్త్యుడు పరీక్షించాడా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach198.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/198.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 29 ఆగస్టు 2015న … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 198–అగస్త్యవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి