“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 184– దమయంతి జాడతెలిసింది- ఏలూరిపాటి

నలుడిని రథచోదకుడు గుర్తుపట్టాడా? దమయంతి తండ్రి కూతురు కోసం ఏం చేశాడు? దయమంతిని చేది రాజ్యంలో ఏ బ్రాహ్మణుడైనా గుర్తుపట్టాడా? చేది రాజ్య మహారాణికి దమయంతి వివరాలు తెలిశాక ఏం జరిగింది? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach184.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/184.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 184– దమయంతి జాడతెలిసింది- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 183– నలునికి వరాలు- ఏలూరిపాటి

నలుడిని కాటువేసిన కర్కోటకుడు ఉపకారం చేశాడా? అపకారం చేశాడా? నలుని పేరు కర్కోటకుడు మార్చివేశాడా? ఎక్కడికి వెళ్లమన్నాడు? ఎందుకు వెళ్లమన్నాడు? నలుని భవిష్యత్తు కర్కోటకుడు ఏం చెప్పాడు? పాకశాస్త్రం మగవారిదా? ఆడవారిదా? దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach183.htm లేదా http://www.anantasahiti.org/mp3/183.mp3 – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట మిత్రులారా! సంస్కృత భాషా పరిరక్షణ అనే పవిత్ర ధ్యేయంతో ఏర్పడిన బృందం పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అరుదుగా కలిగిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 183– నలునికి వరాలు- ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి