“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 110 – శిశుపాలునికి సాయుజ్యం – ఏలూరిపాటి

శిశుపాలుని శ్రీకృష్ణుడు చంపివేయడంతో మిగిలిన రాజులు ఏంచేశారు? యజ్ఞ వేదికలోని శిశుపాలుని శవాన్ని ఏంచేశారు? శిశుపాలుని రాజ్యం ఎవరు తీసుకున్నారు? మిగిలిన రాజసూయయజ్ఞం ప్రశాంతంగా జరిగిందా?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach110.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా?   03- నవవిధరామరూపాలు 04- పెళ్లినడకలతో కదలిన రాముడు  05- కల్యాణ మండప ప్రవేశం … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 110 – శిశుపాలునికి సాయుజ్యం – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 109 – శిశుపాల వధ – ఏలూరిపాటి

శిశుపాలుడిని శ్రీకృష్ణుడు చంపడానికి శిశుపాలుడే కారణం అయ్యాడా? చేసిన తప్పులకు పశ్చాత్తాపం లేకుండా చంపుతే చంపు అనే రీతిలో శ్రీకృష్ణునితో శిశుపాలుడు అన్నాడా? శిశుపాలుడి శవం నుంచీ తేజస్సు వెలువడి శ్రీకృష్ణుడిలో ప్రవేశించిందా? ఇదంతా చూసిన రాజసూయంలోని ఇతర మహీపాలురు ఏంచేశారు?  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach109.htm – ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానం మీరు విన్నారా? ఇప్పటికే విడుదలైన శ్రీసీతారామకల్యాణవ్యాఖ్యానభాగాలు 01-   ప్రారంభం     02-   పుట్టిన్రోజే కల్యాణమా? … “ఆంధ్రవ్యాస”భారతం – 109 – శిశుపాల వధ – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి