“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 049 – ఐదుగురితో పెళ్లా? – ఏలూరిపాటి

పాండవులము మేమే అని ధర్మరాజుగారు అనగానే సంతోషంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బైన ద్రుపదుడు ద్రౌపది ఐదుగురినీ పెళ్లాడాలి అనగానే అదేలాగా? అనేశాడు. వెంటనే ఒక కమిటీని వేశాడు. ఈలోపల వ్యాసభగవానుడు అక్కడకు వచ్చాడు.  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach049.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 002- కృపాచార్యజన్మవృత్తాంతం- ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 049 – ఐదుగురితో పెళ్లా? – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి

ప్రకటనలు

“ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 048 –మేం పాండవులమే – ఏలూరిపాటి

ద్రౌపదిని గెలుచుకున్నది ఎవరు? అని తెలుసుకోవడానికి మారువేషంలో ఉన్న పాండవులకు ద్రుపదుడు పరీక్షలు పెట్టాడు. వీటిలో పాండవులు తాము మహారాజులము అని అప్రకటిత ప్రకటన చేశారు. దీనితో సంతృప్తి పొందిన ద్రుపదుడు వారిని మహారాజులుగా గుర్తించి, మీరు ఎవరని? ప్రశ్నించాడు.  దయచేసి ఈ క్రింది అనుసంధానం ద్వారా వినండి. http://anantasahiti.org/smbpravach048.htm - ఏలూరిపాటి తరువాయి భాగం రేపు ఇదే చోట ఇప్పటికే విడుదలైన భాగాలు “ఆంధ్రవ్యాస” భారతం – 001- భీమునికి వజ్రదేహం – ఏలూరిపాటి “ఆంధ్రవ్యాస” … “ఆంధ్ర వ్యాస” భారతం – 048 –మేం పాండవులమే – ఏలూరిపాటిని చదవడం కొనసాగించండి