నాకు ఆరోగ్యం కుదుట పడాలని, అన్ని కష్టాలూ తొలగిపోవలని, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుతూ కనీసం ఒకసారైనా దీన్ని చదవమని ఒక సోదరి నాకు ఈ స్తోత్రం ఇచ్చింది. అది మీ అందరికీ ఇస్తున్నాను. అందుకోండి.
-ఏలూరిపాటి

శ్రీశివమహిమ్న: స్తోత్రం

మహిమ్న: పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ

స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తరవసన్నాస్త్వయి గిర: !

అథావాచ్య : సర్వ : స్వమతిపరిణామావధి గృణన్

మమాప్యేష స్తోత్రే హర నరపవాద: పరికర: !! 1

అతీత: పన్థానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయో :

అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి !

స కస్య స్తోతవ్య : కతివిధగుణ : కస్య విషయ :

పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మన: కస్య న వచ: !! 2

మధుస్ఫీతా వాచ: పరమమమృతం నిర్మితవత :

తవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ !

మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవత :

పునామీత్యర్థే 2 స్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా !!

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రళయకృత్

త్రయీ వస్తు వ్యస్తం తిసృషు గుణభిన్నాసు తనుషు !

అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం

విహన్తుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియ : !! 4

కిమీహ : కింకాయ : స ఖలు కిముపాయస్ర్తిభువనం

కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ !

అతర్క్యై శ్వర్యే త్వయ్యనవసరదు :స్థో హతధియ :

కుతర్కో 2 యం కాంశ్చిన్ముఖరయతి మోహాయజగత: !! 5

అజన్మానో లోకా: కిమవయవవన్తో 2 పి జగతామ్

అధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి!

అనీశో వా కుర్యాత్ భువనజననే క: పరికర:

యతో మన్దాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే !! 6

త్రయీ, సాఙ్ఖ్యం, యోగ: పశుపతి మతం వైష్ణవమితి

ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమద: పథ్యమితి చ!

రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిలనానాపథజుషాం

నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ !! 7

మహోక్ష: ఖట్వాఙ్గం పరశురజినం భస్మ ఫణిన:

కపాలం చేతీయత్తవ వరద తన్త్రోపరణమ్ !

సురాస్తాం తామృద్ధిం దధితి చ భవద్ర్భూ ప్రణిహితాం

న హి స్వాత్వారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి !! 8

ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం

పరో ధ్రౌవ్యాధ్రౌవ్యే జగతి వ్యస్తవిషయే !

సమస్తే 2 ప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ

స్తువన్ జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా!! 9

తవైశ్వర్యం మత్నాద్యదుపరి విరించి హరిరథ:

పరిచ్ఛేత్తుం యతావనలమనలస్కన్ధవపుష : !

తతో భక్తిశ్రధ్ధా భరగురుగృణద్భ్యాం గిరిశ యత్

స్వయం తస్థే తాభ్యాం, తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి !! 10

అయత్నాదాపాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం

దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకణ్డూపరవశాన్ !

శిర:పద్మశ్రేణీరచితచరణామ్భోరు హబలే :

స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్ర్తిపురహర విస్ఫూర్జిత మిదమ్ !! 11

అముష్య త్వత్సేవాసమధిగత సారం భుజవనం

బలాత్కైలాసే 2 పి త్వదధివసతౌ విక్రవయత : !

అలభ్యా పాతాలే 2ప్యలసచలితాఙ్గు ష్ఠశిరసి

ప్రతిష్ఠాత్వయ్యాసీత్ ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖల: !! 12

యదృద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీమ్

అధశ్చక్రే బాణ: పరిజనవిధేయత్రిభువన : !

న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయో :

న కస్యా ఉన్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతి : !! 13

అకాణ్డబ్రహ్మాణ్డక్షయచకితదేవాసురకృపా

విధేయస్యాసీద్యస్త్రినయన విషం సంహృతవత : !

స కల్మాష: కణ్ఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో,

వికారో 2పి శ్లాఘ్యో భువనభయభజ్జవ్యసనిన : !! 14

అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే

నివర్తన్తే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖా: !

స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్

స్మర : స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్య: పరిభవ : !! 15

మహీ పాదాఘాతాత్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం

పదం విష్ణోర్ర్భామ్యద్భుజపరిఘరుగ్ణగ్రహగణమ్ !

ముహుర్ద్యౌర్దౌస్థ్యం యాత్యనిభృతజటాతాడితతటా

జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా !! 16

వియద్య్వాసీ తారాగణగుణితఫేనోద్గమరుచి :

ప్రవాహో వారాం య: పృషతలఘుదృష్టశ్శిరసి తే !

జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమి

త్యనేనై వోన్నేయం ధృతవహిమ దివ్యం తవ వపు: !! 17

రథ: క్షోణీ యన్తా శతధృరగేన్ద్రో ధనురథో

రథాఙ్గే చన్ద్రార్కౌ రథచరణపాణిశ్శర ఇతి !

దధక్షోస్తే కో2యం త్రిపురతృణమాడమ్బరవిధి :

విధేయై: క్రీడన్త్యో న ఖలు పరతన్ర్తా : ప్రభుధియ : !! 18

హరిస్తే సాహస్రం కమలబలిమాధాయ పదయో :

యదేకోనే తస్మిన్ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ !

గతో భక్త్యుద్రేక: పరిణతిమసౌ చక్రవపుషా

త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర! జాగర్తి జగతామ్ !! 19

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్ త్వమపి ఫలయోగే క్రతుమతాం

క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే !

అతస్త్వా సమ్ప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం

శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికర: కర్మసు జన: !! 20

క్రియాదక్షో దక్ష: క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతామ్

ఋషీణామార్త్విజ్యం శరణద! సదస్యాస్సురగణా :!

క్రతుభ్రంశస్త్వత్త : క్రతుఫలవిధానవ్యసనిన :

ధ్రువం కర్తుశ్శ్రద్ధావిధురమభిచారాయ హి మఖా: !! 21

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమధికం స్వాం దుహితరం

గతం రోహిద్భూతం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా!

ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం

త్రసన్తం తే 2 ద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభస : !! 22

స్వలావణ్యాశంసాధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్

పుర: ప్లుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి !

యదిస్రైణం దేవీ యమనిరత దేహార్థఘటనాత్

అవైతి త్వామద్ధా బత వరద! ముగ్ధా యువతయ : !! 23

శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాస్సహచరా :

చితాభస్మాలేప : స్రగపి నృకరోటిపరికర : !

అమఙ్గల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం

sms 24

మన: ప్రత్యక్చిత్తే సవిధమవధాయాత్తమరుత :

ప్రహృష్యపృద్రోమాణ : ప్రమదసలిలోత్సఙ్గితదృశ : !

యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రద ఇవ నిమజ్జ్యామృతమయే

దధత్యన్తస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్కిల భవాన్ !! 25

త్వమస్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్వ్తం హుతవహ:

త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ !

పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతు గిరం

న విద్మస్తత్తత్త్వం వయమిహ తు యత్త్వం న భవసి !! 26

త్రయీం తిస్రో వృత్తీస్త్రిభువన మథో త్రీనపి సురాన్

ఆకారాద్యైర్వర్ణైస్ర్తిభిరభిదధత్తీర్ణవికృతి !

తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరున్ధానమణుభి :

సమస్తం వ్యస్తం త్వాం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ !! 27

భవశ్శర్వో రుద్ర: పశుపతిరథోగ్ర : సహమహాన్

తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ !

ఆముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవశ్రుతిరపి

ప్రియాయాస్మై ధామ్నే ప్రవిహితనమస్యో 2 స్మి భవేత్ !! 28

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమో

నమ: క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమ: !

నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమో

నమ: సర్వస్మై తే తదిదతి సర్వాయ చ నమ: !! 29

బహులరజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమ:

ప్రబల తమసే తత్సంహారే హరాయ నమో నమ: !

జనసుఖకృతే సత్వ్తోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమ:

ప్రమహసి పదే నిస్త్రై గుణ్యే శివాయ నమో నమ: !! 30

కృశపరిణతి చేత: క్లేశవశ్యం క్వ చేదం

క్వ చ తవ గుణసీమోల్లఙ్ఘినీ శశ్వదృద్ధి: !

ఇతి చకితమమన్దీకృత్య మాం భక్తిరాధాత్

వరద చరణయోస్తే వాక్యపుష్పోపహారమ్ !! 31

అసితగిరిసమం స్యాత్ కజ్జలం సిన్ధుపాత్రే

సురతరువరశాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ !

లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం

తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి !! 32

అసురసురమునీ న్ద్రైరర్చితస్యేన్దుమౌలే :

గ్రథితగుణమహిమ్నో నిర్గుణ స్యేశ్వరస్య !

సకలగుణవరిష్ఠ : పుష్పదన్తాభిధాన :

రుచిరమలఘవృత్తై : స్తోత్రమేతచ్చకార !! 33

అహరహరనవద్యం ధూర్జటే: స్తోత్రమేతత్

పరతి పరమభక్త్యా శుద్ధచిత్త: పుమాన్ య: !

స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథా 2 త్ర

ప్రచురతరధనాయు : పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ !! 34

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతి: !

అఘోరాన్నాపరో మన్త్రో నాస్తి తత్త్వం గురో: పరమ్ !! 35

దీక్షా దానం తపస్తీర్ధం జ్ఞానం యాగాదికా : క్రియా: !

మహిమ్న:స్తవపాఠస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ !! 36

కుసుమదశననామా సర్వగన్ధర్వరాజ:

శిశుశశిధరమౌలే: దేవదేవస్య దాస: !

స ఖలు నిజమహిమ్నోభ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్

స్తవనమిదమకార్షీత్ దివ్యదివ్యం మహిమ్న: !! 37

సురవరమునిపూజ్యం స్వర్గమోక్షైక హేతుం

పఠతి యది మనుష్య: ప్రాఞ్జలిర్నాన్యచేతా : !

వ్రజతి శివసమీపం కిన్నరై: స్తూయమాన :

స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదన్త ప్రణీతమ్ !! 38

అసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గన్ధర్వభాషితమ్ !

అనౌపమ్యం మనోహరి శివమీశ్వరవర్ణనమ్ !! 39

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛఙ్కరపాదయో : !

అర్చితా తేన దేవేశ: ప్రీయతాం మే సదాశివ: !! 40

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశో 2సి మహేశ్వర !

యాదృశో2సి మహాదేవ ! తాదృశాయ నమోనమ: !! 41

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం య:పఠేన్నర: !

సర్వపాప వినిర్ముక్త: శివలోకే మహీయతే !! 42

శ్రీపుష్పదన్తముఖపఙ్కజ నిర్గతేన

స్తోత్రేణ కిల్బిషహరేణ హరప్రియేణ !

కణ్ఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన

సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మ హేశ: !! 43

ఇతి శ్రీపుష్పదన్తాచార్య విరచిత శివమహిమ్న : స్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్.

ఓం శాంతి : శాంతి: శాంతి: !!